Remediacja zanieczyszczonych terenów

Remediacja to poddanie gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko, ich kontrolowanie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się, tak aby teren zanieczyszczony przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, z uwzględnieniem obecnego i, o ile jest to możliwe, planowanego w przyszłości sposobu użytkowania terenu.

Remediacja może polegać na samooczyszczaniu, jeżeli przynosi największe korzyści dla środowiska.

Remediacja należy do podstawowych działań naprawczych w rozumieniu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Zgodnie z polskim prawem obowiązek przeprowadzenia remediacji gruntów spoczywa na właścicielu nieruchomości lub innym podmiocie dysponującym gruntem, na którym występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi (czyli takie, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub jest wynikiem działalności zakończonej przed dniem 30 kwietnia 2007 r.).

Usługi remediacji gleby i wody

Firma PAWLIK Budownictwo świadczy następujące usługi w zakresie remediacji:

przygotowanie projektu planu remediacji

sporządzanie analiz ryzyka

nadzór postępowania administracyjnego

wykonanie usług z zakresu remediacji (remediacja in situ, remediacja ex situ, remediacja on site)

oczyszczanie stawów i jezior

oczyszczanie refulatu z głębienia dna portów i kanałów portowych

odwadnianie osadów

oczyszczanie wód podziemnych z ładunku zanieczyszczeń chemicznych

nadzór nad pracami remediacyjnymi

monitoring i kontrola efektu ekologicznego

badania powykonawcze

raporty częściowe oraz końcowe z prowadzonych prac

analiza odpadu pod względem klasyfikacji kodu odpadu

PAWLIK Budownictwo – eksperci w dziedzinie usług remediacji dla Twoich inwestycji.

Odkryj naszą kompleksową ofertę obejmującą usługi na terenie całej Polski.

Zadzwoń lub napisz do nas, aby poznać szczegóły i korzyści, jakie nasze rozwiązania przyniosą Twoim projektom budowlanym.