Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane „RODO”, udzielam Informacji o przetwarzaniu danych osobowych:

1. Celem przetwarzania danych osobowych oraz podstawą prawną przetwarzania jest:
a) wykonanie umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
c) kontakt w sprawie koordynacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
d) udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
e) marketing prowadzony w formie elektronicznej bądź telefonicznej, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, na podstawie w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora danych, na podstawie art. 6 pkt. 1 f) RODO, w celu: weryfikacji wiarygodności płatniczej; blokowania korzystania z usług ze względu na zaległości finansowe; tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora); marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, realizowanego w formie tradycyjnej, archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą busunięyć przekazywane: podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usług niezbędnych do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy tj.: usługi prawne, usługi IT, usługi podwykonawców; dostawcom systemów informatycznych; operatorom pocztowym i kurierskim; bankom w zakresie realizacji płatności; organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

4. Okres przechowywania danych osobowych wynosi odpowiednio dla celu:
a) wykonania umowy – przez okres trwania umowy oraz 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;
b) realizacji reklamacji – 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji. Okres przechowywania oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą;
c) wymiany korespondencji – w przypadku braku konkretnego, wyraźnego i prawnie uzasadnionego celu przetwarzania danych przez administratora, korespondencja zostanie usunięta po 1 roku;
d) marketingu prowadzonego w formie elektronicznej bądź telefonicznej – przez okres udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podania danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów.

9. Źródło pochodzenia danych osobowych, gdy ma to zastosowanie, w przypadku wykonania umowy zawartej z Kontrahentem jest osoba reprezentująca Kontrahenta lub są publicznie dostępne strony w Internecie lub branżowe spisy firm.

10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.